1635

ေဒၚမိမိခိုင္၏ေျဖာင့္ခ်က္ -ျမင့္ျမတ္၊ ထြန္းထြန္း၊ ထြန္အိျႏၵာဗို

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>