1387

လတစ္ျခမ္းနဲ႔ဒုန္းစုိင္းတဲ့ရာသီ-ေဇရဲထက္၊ သဥၥာႏြယ္၀င္း

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>