ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားစကား၀ုိင္း ၊ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ပခုကၠဴျမိဳ႔နယ္၊ ေခ်ာက္ကန္ေက်းရြာ ( ၉-၈-၂၀၁၈)

ညီညြတ္ၾကမယ္ ညီညြတ္ၾကမယ္ ေပါင္းစည္းၾကမယ္ေလ…
ကမၻာေျမတခြင္ အလွပန္းပြင့္ပါေစ…

Credit: Myanmar State Counsellor Office

720

Live: ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားစကား၀ုိင္း (09-08-2018)

News | 0 Comments

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>