“ႏွစ္သစ္မွာ မဂၤလာအေပါင္းနဲ႕ျပည့္စံုၾကပါေစ”
Credit: mitv

587

LIVE : Mandalay Thingyan, Atat Day (Evening)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>