သီတဂူ ဆရာေတာ္ (အကန္း ကမၻာမွာ ဥာဏ္မ်က္လုံးရွိေသာသူသည္ နဲပါးေပတကာ)

1681

May Wisdom Eyes From The Blind World

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>