ေက်ာက္ဘီလူးႏွင့္ မိုက္ခဲျမဒင္
Wai Lu Kyaw, May Kabyar

1405

Wai Lu Kyaw – Kyauk Ba Luu – Part 2

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>