1982

သားသမီးတို႔ဝတၱရားရွိသည့္အတိုင္း- ရန္ေအာင္၊ ျမင့္ျမတ္၊ စိုးျမတ္သူဇာ၊ ခ်မ္းမီမီကို

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>