2565

ျမန္မာဇာတ္ကား-ေလျပင္းထန္တဲ့သံေယာဇဥ္-ေနထူးႏိုင္၊ ဆုရႊန္းလဲ့

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>